Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2018

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID NIET ACCEPTEERT, KUNT U NIET ABONNEREN OM EEN ACCOUNT TE KRIJGEN OF DE WEBSITE OF DIENSTEN GEBRUIKEN.

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst, die het Privacybeleid (“Privacybeleid”) omvat, door en tussen Atelier35 inc. (« Atelier35 » of « ons »), en elke gebruiker, onderneming, partnerschap, eenmanszaak of andere zakelijke entiteit die deze Overeenkomst uitvoert, en alle of enige werknemer, aannemer, agent of gelieerde onderneming van een dergelijke zakelijke entiteit (samen de “Gebruiker” of “u”) die de Diensten (hierna gedefinieerd) van Atelier35 wereldwijd gebruikt of benadert, nu of in de toekomst.

Atelier35 behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken en te wijzigen. U wordt geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren en te bekijken op wijzigingen en updates die van invloed kunnen zijn op u. Elk gebruik van de Services na dergelijke updates en wijzigingen betekent dat u deze accepteert. U kunt altijd de laatst bijgewerkte versie van de voorwaarden bekijken. Lees ook van tijd tot tijd ons Privacybeleid. Ze zijn allebei te vinden onderaan de meeste pagina’s van Atelier35’s websites.

2. DIENSTEN EN CONTRACT

Atelier35 biedt zijn Gebruikers toegang tot de websites, applicaties, producten, diensten en verkoophulpmiddelen van Atelier35, waardoor het beheer van een productdatabase, het genereren van offertes en zakelijke voorstellen, het volgen van offertes mogelijk maakt (de “Diensten”). Alle nieuwe services, functies of tools die aan de huidige Diensten worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.

3. ACCOUNT EN VERKIESBAARHEID

Voor sommige Diensten moet u zich abonneren om een account te verkrijgen (een ‘Account’). Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat (a) alle informatie die u aan Atelier35 verstrekt nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; (b) u de nauwkeurigheid van al deze informatie handhaaft; (c) u deze Voorwaarden te allen tijde hoog zal houden en zal respecteren; (d) u 16 jaar of ouder bent; (e) uw gebruik van de Diensten niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (f) u uw accountgegevens zult beschermen en toezicht zult houden op- en volledig verantwoordelijk zult zijn zijn voor elk gebruik van uw account door u en iemand anders dan u; en (g) u volledig en wettelijk bevoegd bent om te handelen en te beslissen namens de entiteit die u vertegenwoordigt. Uw Account kan zonder waarschuwing worden verwijderd als we van mening zijn dat u een van deze voorwaarden schendt. Als u toegang heeft tot een gratis Account, kunnen we deze op elk moment verwijderen.

4. TERMIJN

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u de Diensten gebruikt en/of een Atelier35-account hebt (de “Termijn”). Alle Termijnen hebben echter een minimale duur van één maand, automatisch verlengbaar voor opeenvolgende perioden van één maand, tenzij de Gebruiker een opzegtermijn van 30 dagen hanteert aan Atelier35. U kunt op elk moment en om welke reden dan ook stoppen met het gebruik van de Diensten door uw Account te verwijderen. Atelier35 kan uw account op elk moment zonder kennisgeving beëindigen of opschorten als Atelier35 van mening is dat u deze Overeenkomst naar eigen goeddunken hebt geschonden. Zodra uw account is beëindigd, worden deze voorwaarden beëindigd, met uitzondering van de bepalingen van de secties met het label “Betaling en vergoedingen”, “Intellectuele eigendom”, “Geen aansprakelijkheid”, “Geen garantie”, “Schadeloosstelling”, “Geen afstandsverklaring”, ” Scheidbaarheid, overmacht, volledige overeenkomst en koppen ”, en “verklaringen en garanties ”, die actief blijven tot na de beëindiging of het verlopen van uw account.

In geval van beëindiging van deze Voorwaarden, zal de Gebruiker onmiddellijk al het gebruik van de Diensten stopzetten. De beëindiging van de Voorwaarden door Atelier35 beperkt echter niet de verplichtingen van de Gebruiker om alle toepasselijke vergoedingen te betalen, en belet Atelier35 niet om verder verhaal te halen dat zij zouden kunnen hebben, met inbegrip van een voorlopige voorziening.

De Gebruiker aanvaardt dat Atelier35, na beëindiging van zijn Account en / of het gebruik van Diensten, het account van de Gebruiker onmiddellijk mag deactiveren en alle gegevens of beloningen die de Gebruiker mogelijk heeft vergaard kan verwijderen. De Gebruiker zal Atelier35 niet verantwoordelijk houden voor de onderbreking van de toegang tot de Diensten of de verwijdering van de gegevens van de Gebruiker.

5. BETALING EN KOSTEN

Gebruiker stemt ermee in aan Atelier35 alle vergoedingen te betalen voor elke Dienst die Gebruiker koopt, gebruikt of zich abonneert in overeenstemming met de prijsstelling en betalingsvoorwaarden die door Atelier35 voor dergelijke Dienst worden gepresenteerd. U wordt gefactureerd via de betaalmethode die u op het moment van de verkoop hebt gekozen. Door u betaalde vergoedingen kunnen niet worden gerestitueerd, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

6. LICENTIE

Tijdens de Looptijd verleent Atelier35 de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Diensten te gebruiken volgens de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle rechten, titels en belangen in en op alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, en alle wijzigingen, uitbreidingen, scripts en andere afgeleide werken van de Diensten geleverd of ontwikkeld door Atelier35 exclusief eigendom zijn van Atelier35 of haar licentiegevers. Alle rechten die in deze overeenkomst niet aan de gebruiker worden verleend, zijn voorbehouden aan Atelier35.

7. LICENTIEBEPERKINGEN

Gebruiker mag niet (i) enige broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeer- of interoperabiliteitsinterfaces van of gebruikt door de Diensten te decompileren, demonteren of anderszins te reverse-engineeren of te proberen te reconstrueren of te ontdekken, op welke manier dan ook; (ii) virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercode via of in de Diensten verspreiden; (iii) zich bezighouden met gedrag dat het gebruik en genot van de Diensten door een derde verstoort of belemmert; (iv) alle productidentificatie-, copyright- of andere kennisgevingen van de Diensten verwijderen; (v) de Diensten geheel of gedeeltelijk verkopen, leasen, uitlenen, toewijzen, in sublicentie geven, toegang verlenen of anderszins overdragen of openbaar maken aan een derde partij; (vi) de Diensten gebruiken voor timesharing-, servicebureau- of hostingdoeleinden of anderszins gebruiken, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of overdragen of anderen toestaan de Diensten te gebruiken aan of ten behoeve van derden; (vii) wijzigen of opnemen in of met andere software of een afgeleid werk creëren van een deel van de Diensten; (viii) de output of andere informatie die door de Diensten wordt gegenereerd, gebruiken voor een ander doel dan bedoeld in deze Overeenkomst; (ix) de Diensten gebruiken voor enig ander gebruik dan het interne zakelijke gebruik van de Gebruiker; (x) ongeautoriseerde gewijzigde versies van de Diensten gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, voor het bouwen van een vergelijkbaar of concurrerend product of service of voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Diensten; (xi) een Account aanmaken of toegang krijgen tot de Diensten als u jonger bent dan 16 jaar; of (xii) de Diensten gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, staats- / provinciale, federale en buitenlandse wetten, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot privacy, elektronische communicatie en antispamwetgeving. Atelier35 behoudt alle eigendomsrechten op, en, behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, alle rechten op de Diensten, alle kopieën, afgeleiden en verbeteringen daarvan en alle gerelateerde documentatie en materialen.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Diensten bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto’s, video, afbeeldingen, muziek en geluid, en de volledige inhoud van de Diensten is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder auteursrechtwetten. Atelier35 bezit het auteursrecht op de selectie, coördinatie, rangschikking en verbetering van dergelijke inhoud, evenals op de originele inhoud ervan. De gebruiker mag de inhoud niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze de inhoud geheel of gedeeltelijk exploiteren. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan onder het auteursrecht, is het niet toegestaan om gedownload materiaal te kopiëren, opnieuw te verspreiden, opnieuw uit te zenden, openbaar te maken of commercieel te exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atelier35 en de eigenaar van het auteursrecht. In het geval van het toegestaan kopiëren, herdistribueren of publiceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen er geen wijzigingen in of verwijdering van auteursvermelding, handelsmerklegenda of copyrightvermelding worden aangebracht.

9. UW INHOUD

Met de Diensten kunt u inhoud uploaden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, bestanden, foto’s en ander materiaal (samen de “Inhoud”). U behoudt het eigendom van uw inhoud, maar door deze te uploaden of in te voeren op software, programma’s of platforms die als onderdeel van de Services worden aangeboden, verleent u ons een licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, publiceren, verzenden, hosten en die Inhoud weergeven met het oog op (i) u de Diensten en bijbehorende ondersteuning bieden, (ii) de Diensten analyseren en verbeteren. We behouden ons het recht voor om Inhoud te verwijderen van software, programma’s of platforms die worden aangeboden als onderdeel van de Services waarvan Atelier35, naar eigen goeddunken, vindt dat deze in strijd is met de bepalingen hiervan of anderszins verwerpelijk is.

10. DIENSTEN VAN DERDEN

Atelier35 kan van tijd tot tijd software, toepassingen, producten, diensten of websitekoppelingen van derden (gezamenlijk “Diensten van derden”) aanbevelen, u toegang geven tot of inschakelen voor uw overweging of gebruik. Dergelijke diensten van derden worden alleen voor uw gemak beschikbaar gesteld, en de aankoop, toegang tot of het gebruik van dergelijke diensten van derden is uitsluitend tussen u en de toepasselijke externe dienstverlener (“derde leverancier”). Elk gebruik door u van Diensten van Derden aangeboden via de Diensten of de website van Atelier35 is geheel voor uw eigen risico en goeddunken, en het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid die van toepassing zijn op dergelijke Diensten van Derden te lezen voordat u ze gebruikt. Atelier35 is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve, buitengewone, voorbeeldige of andere schade die voortvloeit uit Diensten van Derden of uw contractuele relatie met een Externe Leverancier. Deze beperkingen zijn zelfs van toepassing als Atelier35 op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

11. PRIVACYBELEID

Gegevensprivacy is belangrijk voor Atelier35. Atelier35 verzamelt en verwerkt gebruikersgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op https://quotemachine.com/legal/privacy.

12. GEEN GARANTIE

ATELIER35 WERKT OM DE SERVICES FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR DE GEBRUIKER GAAT ERMEE AKKOORD DE SERVICES OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER TE GEBRUIKEN. ATELIER35 BIEDT DE DIENSTEN “IN DE HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE VERKLARING EN GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, NIET EXPLICIET VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BIJZONDERHEID EN ONRECHTMATIGHEID . BOVENDIEN GEVEN NOCH ATELIER35, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS, AGENTEN, DERDEN INHOUDVERLENERS OF LICENTIEGEVERS, GEEN VERKLARING, GARANTIE OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, GOEDHEID VAN DE DIENST, GESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID. GEVRAAGD VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, OF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN.

13. GEEN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL ATELIER35 OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS OF WINST, OF ENIGE WINSTSCHADE OF VERLIES VAN DE DIENSTEN AANBIEDERS, OF IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ACTIE VAN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN SOFTWARE, PROGRAMMA’S OF PLATFORMEN DIE WORDEN GELEVERD ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN, BEHALVE IN GEVAL VAN OPZETTELIJKE OF GROTE FOUTEN.

14. VRIJWARING

De gebruiker stemt ermee in om Atelier35, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria (gezamenlijk de “kosten”), voor zover dergelijke kosten zijn toe te schrijven aan een schending door de gebruiker van enige verklaringen, garanties of andere verplichtingen uiteengezet in deze overeenkomst of voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten door de gebruiker.

15. ONAFHANKELIJKE STATUS

Er wordt geen agentschap, geen partnerschap, geen joint venture of werkgever-werknemerrelatie gecreëerd als gevolg van de huidige voorwaarden.

16. SCHEIDBAARHEID, OVERMACHT, GEHELE OVEREENKOMST EN RUBRIEKEN

Als een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een bevoegde rechtbank, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Geen van de partijen wordt geacht in gebreke te zijn of anderszins aansprakelijk te zijn voor enige vertraging of niet-nakoming van de uitvoering onder deze Overeenkomst (behalve betalingsverplichtingen) als gevolg van overmacht, brand, natuurrampen, ongevallen, overheidshandelen, tekort aan materialen. of leveringen, het mislukken van transport of communicatie of van leveranciers van goederen of diensten, of enige andere oorzaak voor zover dit buiten de redelijke controle van een dergelijke partij ligt. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke, elektronische of mondelinge mededelingen, verklaringen, overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking daartoe. De kopjes in deze Overeenkomst zijn uitsluitend ingevoegd voor het gemak van verwijzing en zullen op geen enkele manier de betekenis of reikwijdte van de bepalingen hiervan wijzigen.

17. VERKLARINGEN EN GARANTIES

Gebruiker verklaart en garandeert dat op dit moment en gedurende de Termijn (i) hij is volledig geautoriseerd om deze Overeenkomst aan te gaan en die Gebruiker is volledig geautoriseerd om de Diensten te gebruiken; en (ii) Gebruiker is en blijft alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot zijn activiteiten met betrekking tot deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot privacywetten; en (iii) als de Gebruiker informatie importeert, downloadt of verstrekt in software, een programma of applicatie die wordt geleverd als onderdeel van de Dienst, garandeert de Gebruiker dat hij voldoet aan alle toepasselijke beleidsregels van Atelier35, alle toepasselijke wet- en regelgeving. Gebruiker stemt ermee in zich te houden aan al het beleid van Atelier35 en alle wetten, regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Elke overtreding van deze sectie kan leiden tot verlies van functies, tot en met beëindiging van het gebruikersaccount. Gebruiker zal Atelier35 vrijwaren voor alle kosten, boetes of schade die Atelier35 oploopt als gevolg van het niet naleven van dit artikel door Gebruiker.

18. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in de provincie Quebec, Canada, zonder rekening te houden met conflicterende wetten. De gebruiker gaat hierbij akkoord dat voor elk geschil of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of voortvloeit uit de diensten of de website van het bedrijf uitsluitend zal worden beslecht door arbitrage in Montreal (Canada), in overeenstemming met het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de provincie Quebec. (CQLR c C-25.01).